Instalacji do produkcji roztworów wodnych wysokiej jakości dla celów diagnostyki medycznej i przemysłu farmaceutycznego, Avantor Gliwice

Firma Inżbud Tomasz Trepka w okresie od grudnia 2015 do maja 2016 realizowała zlecenie na prace budowlane w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja budynku nr 6 z dostosowaniem do warunków GMP – etap I realizacji“.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

 1. W ramach umowy podstawowej:
  • roboty rozbiórkowe,
  • przebudowę pomieszczeń,
  • wykonanie konstrukcji wsporczych,
  • wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i zabudową chillera wody lodowej oraz 2 nawiewników laminarnych (z przeznaczeniem do pomieszczenia P001 i rozbudowy nawiewnika znajdującego się w pomieszczeniu P004),
  • wykonanie systemu automatyki wentylacji,
  • uruchomienie istniejących nawiewników laminarnych w pomieszczeniach P004 i P005,
  • wykonanie instalacji wewnętrznej wody DEMI do pomieszczeń P002 i P007,
  • wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan i CO,
  • dostawa systemu monitoringu warunków RMS w pełnym zakresie projektowym,
  • wykonanie kwalifikacji instalacji (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) w całym zakresie realizowanego projektu wraz z wykonaniem i dostarczeniem stosownych protokołów z ww. kwalifikacji.
 2. W ramach zamówień dodatkowych:
  • dostawa dodatkowych central wentylacyjnych HVAC1B, HVAC3, roboty dodatkowe w zakresie instalacji SAP, zmiana lokalizacji szafy PDS, instalacja oświetleniowa w części magazynowej, miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne istniejących komór laminarnych,
  • wymiana filarów HEPA do istniejącej kabiny laminarnej na hali 6,
  • wykonanie aplikacji sterowania i wizualizacji pracy central wentylacyjnych wraz z integracją z istniejącym serwerem aplikacji RMS,
  • wykonanie chodnika z kostki betonowej wokół agregatu wody lodowej oraz modułu pompowego, wykonanie instalacji odgromowej agregatu wody lodowej i modułu pompowego,
  • wykonanie pomieszczenia dla rozdrabniacza w części magazynowej, zabudowa ścianek systemowych wraz ze stolarką, wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie posadzki, okablowanie elektryczne,
  • roboty dodatkowe budowlane w zakresie: wykonania sufitu podwieszanego w C002, wykonanie obróbki blacharskiej przy konstrukcji wciągnika, dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb sterowni, wymiana okna w pom. S001, dostawa i montaż drzwi ppoż, dostawa i montaż blokad i odbojów drzwi,
  • roboty dodatkowe elektryczne: wykonanie instalacji oświetleniowej dla pom. S004, wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wciągnika, przełączenie obwodów z istniejących rozdzielni R313.7 do R313.1, wymiana świetlówek w starych komorach laminarnych,
  • roboty dodatkowe sanitarne: wykonanie podłączenia kanalizacji sanitarnej, dostawa i montaż dodatkowego zlewu w pom. P008, wymiana skrzyni hydrantowej w pom. P001, wymiana grzejnika w pomieszczeniu C004, dostawa i montaż sprzęgieł hydraulicznych w komorach laminarnych i P004 i P005.

Firma Inżbud Tomasz Trepka w okresie od 22.02.2016r. do 23.11.2016r. realizowała zlecenie na prace budowlano – instalacyjne w ramach realizacji projektu pn. „Instalacja do produkcji roztworów wodnych wysokiej jakości dla celów diagnostyki medycznej i przemysłu farmaceutycznego“.

Zakres zrealizowanych prac obejmował:

 1. W ramach umowy podstawowej:
 • przebudowa hali magazynowej z dostosowaniem do funkcji produkcyjnej wraz z zabudową pomieszczeń cleanroom,
 • dobudowa śluzy materiałowej,
 • przebudowa części socjalnej,
 • budowa fundamentów na zewnątrz budynku dla instalacji zewnętrzych (HVAC, chiller, zbiornik azotu, itp.)
 • wykonanie stalowych konstrukcji wsporczych wraz z podestem wewnątrz hali oraz konstrukcji zewnętrznych pod instalacje technologiczne i sanitarne,
 • wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wraz z dostawą i zabudową chillera wody lodowej i miejscowymi odciągami,
 • wykonanie instalacji napełniania tank-containerów zgodnie z TDT,
 • wykonanie pętli wody oczyszczonej UPS spełniającej wymogi wody HPW wg Farmakopei Europejskiej oraz wodzie PW wg Farmakopei Amerykańskiej, oraz wody ultra czystej USP+ spełniającej dodatkowe wymagania wraz ze zbiornikiem i z jej podłączeniem do instalacji wytwarzającej wodę oczyszczoną zlokalizowaną w budynku nr 10,
 • wykonanie i montaż stacji do sanityzacji termicznej wody USP i UPS+,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z zabudową rozdzielni zewnętrznych,
 • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru wraz z powiadomieniem SMS,
 • wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
 • wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej wraz z zabudową studni,
 • wykonanie instalacji CO z jej podłączeniem do zasilania,
 • wykonanie instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 3, 6, 8 bar oraz instalacji azotu,
 • wykonanie instalacji pary oraz kondensatu wraz z podłączeniem do urządzeń technologicznych i częściową wymianą rurociągów na zewnętrznej estakadzie,
 • wykonanie automatyki sterowania do obsługi 4 systemów wentylacyjnych,
 • wykonanie instalacji technologicznej obsługującej 6 reaktorów wytwarzających roztwory chemiczne oraz 3 linie do konfekcjonowania wyrobu,
 • wykonanie systemu automatyki technologii wraz ze stacją roboczą SCADA na platformie roboczej Wonderware,
 • dostawa mieszadeł do zbiorników mobilnych oraz stacjonarnych mieszadeł kolumnowych,
 • dostawa i montaż stacji zasypu podciśnieniowego,
 • dostawa i montaż stacji rozładunku big-bag,
 • dostawa systemu monitoringu warunków RMS w pełnym zakresie projektowym,
 • wykonanie kwalifikacji instalacyjnych (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) w całym zakresie realizowanego projektu, wraz z wykonaniem i dostarczeniem stosownych protokołów z ww. kwalifikacji, zgodnie z procederami i politykami obowiązującymi u Zamawiającego,
 1. W ramach zamówień dodatkowych:
 • odgrzybienie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych w budynku nr 9 – część socjalna,
 • wykonanie przekładki sieci wodociągowej,
 • wykonanie uziemienia wokół fundamentów zewnętrzych,
 • wykonanie prac rozbiórkowych i uzupełnień betonów w posadzkach hali nr 9,
 • wykonanie fundamentów wewnętrznych pod urządzenia wewnętrzne oraz pod podnośnik windowy,
 • przygotowanie posadzki do szybkiego zastosowania żywic,
 • wykonanie postaw słupów konstrukcji stalowej w budynku nr 9,
 • wykonanie dodatkowych słupów rusztu dolnego wraz z blachami podstaw gr. 25 mm,
 • rozładunek 6 reaktorów, wraz z wykonaniem tymczasowego zabezpieczenia reaktorów na czas trwania robót,
 • wykonanie prac dodatkowych w zakresie instalacji procesowych i sterowania,
 • wykonanie zabezpieczenia skarp pomiędzy budynkami 9 i 10,
 • wykonanie dodatkowej zabudowy ścian korytarza ściankami typu cleanroom – dostosowanie do warunków GMP,
 • wykonanie konstrukcji stalowej pod podnośnik windowy wraz z obudową,
 • demontaż starych rurociągów c.o.,
 • dostawa i montaż kurtyn powietrznych dla bram zewnętrznych,
 • wykonanie projektu i wdrożenia zmiany w projekcie instalacji wentylacji mechanicznej na zewnątrz budynku nr 9,
 • wykonanie projektu i wdrożenie systemu automatyki mieszadeł kolumnowych i wygrodzeń ochronnych boksów wraz z oznakowaniem CE,
 • modyfikacja przebiegu instalacji azotu, sprężonego powietrza, odciągów miejscowych, wentylacji mechanicznej zgodnie z ustaleniami Zamawiającego,
 • wykonanie oblachowania ze stali kwasoodpornej na instalacji pary, kondensatu i wody lodowej w pomieszczeniach czystych w budynku nr 9,
 • obniżenie trzech okien w części socjalnej budynku nr 9,
 • dostawa i montaż zlewów gospodarczych ze stali k.o. w komplecie z szafami, meble ze stali kwasoodpornej AISI304,
 • wykonanie dodatkowych odbojów poziomych ze stali nierdzewnej o łącznej długości ok. 180 mb, odbojów pionowych i odbojów narożnych ze stali nierdzewnej,
 • dostawa i montaż kanałów chemoodpornych i kwasoodpornych ze wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu,
 • wykonanie i montaż stelaży ze stali nierdzewnej pod odciągi miejscowe w pomieszczeniu PF-06 oraz boksach produkcyjnych,
 • wykonanie naprawy podwalin na zewnątrz i wewnątrz budynku hali nr 9,
 • wykonanie izolacji i oblachowania rurociągów technologicznych w pomieszczeniach produkcyjnych,
 • wykonanie zmian w systemie sterowania technologią i wizualizacji,
 • wykonanie i montaż zewnętrznych barierek ochronnych przy skarpie,
 • wykonanie zestawów remontowych dostosowanych do warunków GMP,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wymiana 3 paneli sterujących procesem na linii technologicznej T-03,
 • dostawa i montaż automatycznych odpowietrzników pływakowych do pomp Grundfos oraz montaż zbiornika cieczy zaporowej do uszczelnienia tandemowego pompy na linii NaOH,
 • wykonanie dodatkowego zasilania lamp UV wraz z gniazdami

Inżbud TT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Giedroycia 8
44-200 Rybnik

  (+48) 32 433 05 85
  (+48) 32 433 05 80

  info@inz-bud.pl
  www.inz-bud.pl